• วิชาหลักพืชกรรม
 • วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • วิชาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
 • วิชาการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
 • วิชากายวิภาคและสรีระวิทยาสัตว์เลี้ยง
 • วิชาช่างเกษตรเบื้องต้น
 • วิชาการเลี้ยงกระบือ
 • วิชาการผลิตข้าว
 • วิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • วิชาการเลี้ยงสัตว์ปีก
 • วิชาผลิตภัณฑ์ธัญพืช
 • วิชาดินและน้ำเพื่อการเกษตร
 • วิชาผลิตภัณฑ์พืช
 • วิชารายวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 • วิชาการผลิตพืชผัก
 • วิชาการผลิตพืชไร่
 • วิชาการเพาะพันธุ์ปลา
 • วิชาการเลี้ยงโคเนื้อ
 • วิชาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ(2)
 • วิชาหลักพืชกรรม(2)
 • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
 • หลักการส่งเสริมการเกษตร
 • การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 • การผลิตอาหารสัตว์
 •